ŻŁOBEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców”.
RPMA.08.03.01-14-e254/20  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 1 668 711,60 PLN, wkład UE: 1 334 969,28 PLN.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców”.
RPMA.08.03.01-14-e254/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Główny cel projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców” to umożliwienie 25 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru gminy Nowy Dwór Mazowiecki powrotu do aktywności zawodowej, a także godzenie życia zawodowego i prywatnego osobom pracującym, poprzez utworzenie 25 miejsc opieki w nowo tworzonym żłobku w gm. Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt realizowany jest od 2021 r. do 2023 r.